Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Iconic Wardrobe (verkoper/verhuurder). Haar wederpartij wordt hierna tevens aangeduid als huurder/koper/afnemer. 

Artikel 1 – Totstandkoming leenovereenkomst

  1. Een huurovereenkomst wordt online aangegaan via social media, mail of besteld via de kleding huren pagina op iconicwardrobe.nl.
  2. Kledingstukken kunnen gehuurd worden voor een maand. 
  3. Vooraf dient de huurder/koper/afnemer het bedrag over te maken voor het te lenen kledingstuk middels een Tikkie of via een iDeal betaling
  4. Het kledingitem wordt verhuurd door Iconic Wardrobe (kvk: 59879408. 
  5. Zodra de bestelling binnen komt via social media, mail of via de kleding huren pagina wordt het kledingstuk dezelfde dag nog verstuurd. De levertijd van het pakket ligt tussen 1 en 3 werkdagen.

Artikel 2 – Verantwoordelijkheid en zorg geleende kledingstukken

2.1 Huurder dient het gehuurde als een goede huurder te beheren en verzorgen. 

2.2. Huurder dient zich aan de gestelde wasvoorschriften te houden. 

2.3 Het beoordelen van de status van het gehuurde zal na ontvangst van het pakket bij Iconic Wardrobe geschieden door de verhuurder. De huurder heeft middels een mail zelf de mogelijkheid eventuele beschadigingen aan te geven. 

2.4 Het is mogelijk een laundry service toe te voegen. Tegen een vergoeding van € 10,- mogen alle geleende items ongereinigd geretourneerd worden. Iconic Wardrobe is dan verantwoordelijk voor de reiniging. Deze kosten zullen per Tikkie betaald worden door de huurder/afnemer/koper. 

Artikel 3 – Vergoeding/boete bij beschadiging geleende items

3.1. Bij retourneren van het gehuurde met een onherstelbare beschadiging wordt 50% van de originele verkoopprijs in rekening gebracht bij de huurder. Iconic Wardrobe heeft als verhuurder het recht om te beoordelen wat als onherstelbaar geldt en wat niet. Voorbeelden: vlek op een opvallende plek, gat of scheur die niet onopvallend te repareren is. 

3.2. Indien het gehuurde verloren gaat, ongeacht de oorzaak, is de huurder 100% van de verkoopprijs van het gehuurde aan de verhuurder verschuldigd. 

Artikel 4 – Rechten en plichten van huurder bij leenovereenkomst

4.1. Betalingen van leenovereenkomsten verlopen via Tikkie en via Ideal. Voordat het gehuurde wordt verstuurd, wordt het Tikkie of de Ideal betaling eerst betaald door de huurder/koper/afnemer. 

4.2. De hoogte van de huursom is per kledingitem wisselend. Per item wordt een borg gerekend van 50%. Nadat het artikel in juiste orde retour is gekomen, ontvangt de huurder de borg weer retour.

4.3. Er geldt een minimale leenperiode van een maand. 

4.4. Huurder heeft het recht om 1x per maand items te wisselen als deze niet passen of toch niet naar wens zijn. Dit moet binnen 24 uur na ontvangst worden doorgegeven aan de verhuurder. 

Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud

5.1. De door Iconic Wardrobe geleverde zaken blijven eigendom van Iconic Wardrobe tot aan het moment van voldoen van de totale verkoopsom door de huurder/koper/afnemer. 

5.2. Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Iconic Wardrobe is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te wijzigen. 

Artikel 6 – Aanbod

6.1. Informatie, foto’s, afbeeldingen, mondelingen dan wel telefonische mededelingen of via e-mail verstrekt door Iconic Wardrobe met betrekking tot het aanbod wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Iconic Wardrobe garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. In overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Iconic Wardrobe passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen. 

6.2. Iconic Wardrobe kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Artikel 7 – Prijzen en betalingen

7.1. Alle door Iconic Wardrobe vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

7.2 Iconic Wardrobe behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

7.3. De hoogte van de verzendkosten verschilt per land en worden vermeld in de mail bij bevestiging van de bestelling. 

7.4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld met betrekking tot die speciale aanbieding. 

Artikel 8 – Verzendkosten

8.1. Het ophalen en retourneren van items op de Trompet 1000 in Heemskerk is kosteloos. 

8.2. Voor het ophalen en retourneren van items via PostNL of andere postorderbedrijf gelden de reguliere verzendkosten Alleen de kosten voor het retouren worden in rekening gebracht van de klant. 

8.3. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten. 

Artikel 9 – Levering

9.1. Bij kooporders levert Iconic Wardrobe wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL. 

9.2. Bij ontvangst van de betaling voor 16.00 uur (behalve op zaterdag, zondag en dinsdag) versturen wij de bestelling dezelfde dag nog. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. 

9.3. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden. 

9.4. Iconic Wardrobe is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Iconic Wardrobe bekostigd. 

9.5 Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 

Artikel 10 – Retourbeleid

10.1 Indien gewenst kan het artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via e-mail of een DM via Instagram. Het artikel moet binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat met aangehecht prijskaartje terug zijn bij Iconic Wardrobe. Deze termijn geldt niet voor orders uit het buitenland. 

10.2. Het totaalbedrag (aankoopbedrag + verzendkosten terug) van de order wordt, nadat het proces goed is verlopen, teruggestort op de rekening van de koper. 

10.3. Iconic Wardrobe behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden gebruikt zijn of beschadigd. 

Artikel 11 – Administratie

11.1. Inzake alle geschillen levert de administratie van Iconic Wardrobe volledig bewijs op tussen partijen behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs. 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Iconic Wardrobe is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals gevold- en bedrijfsschade, voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst waaronder begrepen schade ontstaan door bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zaken, ondergeschikten en hulppersonen, zulks behoudens opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Iconic Wardrobe. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

13.1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 14 – Slotbepaling

14.1 Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, blijven de overige (delen van de) voorwaarden onverkort van kracht.